• Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • 17 Şubat 2019
  • 18:02
 
Kaya’dan “Muhtar adaylarına çağrı”

ÖZEL HABER:SERDAR AKIN

Köy ve mahalle muhtar dernekleri genel başkanı Osman Kaya muhtar olacakların kanundan nizamdan bilgilerinin olmadığını,çok dikkat etmek gerektiğini savundu.

Son yıllarda önüne gelen muhtar adayı olduğunu ve kanundan nizamdan bilgisi olmadığını savunan Köy ve mahalle muhtarları genel başkanı ve aynı zamanda Türkocağı mahallesi muhtarı Osman Kaya muhtar adaylarına çağrıda bulunarak şunları söyledi “Muhtarlık müessesini önce bilmek lazım.Yani mühürü basınca iş bitmiyor ve bir çok görevi,sorumluluğu vardır.Aşağıda muhtarlık kanunları il ilgili mevzuatlarından örnek vereceğim ve bunlar çok dikkat etmek gerektiğini belirtti.

Bu anlamda fikir sahibi olmaları açısından yeni seçilecek olan muhtar adaylarımıza hem yardımcı olmak hemde muhtarlık içinde nelerin kapsadığını görmek lazım.Örnek olarak Şehir ve ilçelerde kurulu bulunan ve Belediye Kanununun 8 inci maddesine göre kurulacak olan mahallelerde bir muhtar ve muhtarın başkanlığında bir ihtiyar heyeti bulunur. Yapılacak işler bakımından bir kaç mahallenin bir muhtar ve ihtiyar heyetine bağlanması veya bir mahallede birden fazla muhtar ve ihtiyar heyeti bulunması belediye meclisinin kararına ve o mahallin en büyük mülkiye memurunun tasdikine bağlıdır. Mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti, bir muhtar ile dört azadan teşekkül eder. Heyetin dört yedek azası vardır. Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetinin göreceği işler ise şunlardır: Nüfus Kanunu hükümlerine göre:

 A) Kendilerini nüfus sicillerine kaydettirmemiş olanlara, 

B) Hüviyet cüzdanlarını kaybedenlere, 

C) Doğum vakalarını nüfus idarelerine bildirmekle mükellef olanlara, 

D) Ölüm vakaları için nüfus dairelerine, 

E) Yer değiştirmelerinin kütüklere kaydı için alakadarlara, 

F) Sanat, sıfat, mezhep ve eşkal gibi hususların nüfus sicillerine kaydı için talep edenlere, il muhaber vermek; 

1 - 1111 numaralı Askerlik Kanunu hükümlerine tevfikan : A) Askerlik yoklama memurları tarafından istenilen malümatı vermek, B) Askerlik şubelerine davet pusulalarını imza mukabilinde alarak sahiplerine tebliğ etmek ve davetlilerle beraber muayyen günde askerlik meclisine gitmek ve davete icabet etmemiş olanlar hakkında malümat vermek. Alakadarlara bildirilmek üzere gönderilen askere sevk cetvellerini, hazır olan sahiplerine tebliğ ederek kendilerini ve hazır bulunmıyanlar hakkında icabeden meşruhatı kaydederek, cetveli o mahallin zabıta amirine teslim etmekle beraber kendisi de toplama yerinde hazır bulunarak istenilecek malümatı vermek, D) Askere sevk tarihinden itibaren akibeti meçhul kalanlar hakkında şahadetname vermek, E) Askerlik çağında olanlardan 15 günden fazla bir müddetle şubesinin bulunduğu mevkiden harice çıkmak istiyenlerin verecekleri haberi kaydetmek ve şubelerine bildirmek; 

2 - 1086 numaralı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre: A) Sulh hakimleri nezdinde görülecek davalara ait vekaletname imzalarını tasdik etmek, B) İmza vazına muktedir olmıyan veya yazı bilmiyen şahsın kullanacağı mührü veya el ile yapacağı işareti tasdik etmek, C) Adli müzaheret talebinde bulunanların mahkemeye ibraz edecekleri şahadetnameleri tanzim etmek; 

3- 1412 numaralı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre: A) Bir davayı temyiz talebinde bulunacakların yatırmak mecburiyetinde oldukları depo şartından müstesna tutulabilmesi için fakir olduklarına dair ilmühaber vermek, B) Zabıtaca yapılacak bina aramalarında hazır bulunmak; 

4 - Hayvan sirkatinin men'i hakkındaki kanun hükümlerine göre: A) Hayvanını satmak istiyenlere il mühaber vermek, B) Tazmin ettirilmesi lazım gelen çalınmış hayvan bedelini, mahalle halkına taksim etmek, C) Hayvan hırsızları ve yatakları hakkında zabıt tanzim etmek;

5 - 797 numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu hükümlerine göre: mahallede her ge- çen ay içindeki ölüm vakalarını ertesi ayın on beşine kadar varidat dairelerine yazı ile bildirmek; 

6 - Tahsili Emval Kanunu mucibince yapılacak hacizlerde hazır bulunmak ve borçlarını tediyede temerrüt edenlerin mali iktidarları olup olmadığına dair il mühaber vermek; 

7- 393 numaralı muzur hayvanların itlafı hakkındaki kanun hükmüne göre: Hayvanların öldürülmesi için kullanılacak silah ve saireyi mücadele mevsiminde mücadele heyetinden makbuz mukabilinde alarak tevzi etmek ve mevsim hitamında silahları ve kullanılmamış maddeleri toplı- yarak heyete teslim etmek; 

8- 1580 numaralı Belediye Kanunu hükümlerine göre: İntihap encümeni teşkili için, belediyeler tarafından istenilecek kimseleri seçmek; 

9- Tedrisatı iptidaiye kararnamesi hükümlerine göre: Her yıl okul açılmadan on beş gün evvel semtin bağlı bulunduğu ilk okulun baş öğretmeni ile birlikte mahalle hududu içinde oturan ve mecburi Öğrenim yaşında olan çocukların bir cetvelini tanzim ederek mühürlemek ve bu cetvelde adları yazılı çocuklardan okula 1917 devama mecbur olanları bu müddet içinde velilerine bildirmek ve devamsızlıkla ilgili her türlü tebliğ ve takiplere tavassut etmek; 

10- 2613 numaralı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 2644 numaralı Tapu Kanunu hü- kümlerine göre: Ferağ ve intikal ve kayıt işlerine ait ilmühaber ve vesikalar vermek ve meskenlere girerken hazır bulunmak; 

11- Mahalleye girdiğini haber aldığı hüviyeti meçhul ve şüpheli şahıslar hakkında zabıtaya haber vermek; 

12- İnsan ve hayvanlara arız olan salgın ve bulaşıcı hastalıkların ve nebatata hasar veren haşerelerin zuhurunu haber aldığı gün Hükümete bildirmek; 

13- Yardıma muhtaç olanlara fakirlik ihtiyaç ilmühaberleri vermek; 

14- Mahallede sakin olanlar hakkında resmi müesseselerce istenilen hüsnühal varakaları- nı tanzim ve ikametgah senedi tasdik etmek; 

15- Cumhurbaşkanınca, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve amme hizmetlerini kolaylaş- tırmak üzere karar altına, alınacak işlerden o mahalleye taallük eden kısımları tatbik etmek

16 – Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri vazifelerini ifada ihmal ve terahi gösterdikleri takdirde vali veya kaymakamlar kendilerine yazılı ihtarda bulunurlar. Bu ihtara rağmen temerrüt edenlerin işten eli çektirilir ve idare heyeti karariyle vazifelerine nihayet verilir.Mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetleri tarafından görülecek hizmetlere karşılık olarak iş sahiplerinden harç alınır ve alınan harç miktarı, evrak ve vesikalar üzerinde gösterilir.İlk muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerine bu kanunun neşrini mütaakıp bir ay içinde başlanılır.  

 


Yorumlar (1)